Tájékoztató és hozzájáruló nyilatkozat

Tájékoztató és hozzájáruló nyilatkozat

 

Kijelentem, hogy a McDaniel College Budapest (a COLLEGE INTERNATIONAL Kft. mint fenntartó), mint adatkezelő által, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (általános adatvédelmi rendelet – GDPR) alapján rendelkezésemre bocsátott alábbi adatkezelési tájékoztató ismeretében adom meg a személyes adataimat az adatkezelő részére, az itt meghatározott célból történő kezeléshez, a tájékoztatóban foglalt módon és ideig.

Tudomásul veszem, hogy adataimat nem vagyok köteles megadni, ám ebben az esetben nem tudok információt kapni az adatkezelő által nyújtott szolgáltatásoktól.

Kijelentem továbbá, hogy az alábbi adatkezelési tájékoztató ismeretében hozzájárulok az alábbi személyes adataim adatkezelő általi, itt meghatározott célból történő kezeléséhez, a tájékoztatóban foglalt módon és ideig.

Tudomásul veszem, hogy adataimat nem vagyok köteles megadni. Tudomásul veszem azt is, hogy hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom, ám ez nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Tisztában vagyok azzal, hogy bármikor kérhetem az adataim törlését, azonban ha az adatkezelés a hozzájáruláson kívül más jogalapon is történik, az adatkezelő ezt nem köteles teljesíteni. Ilyen estben tiltakozhatok az adatkezelés ellen.

A kezelt adatok köre:

 • név,
 • e-mail cím,
 • postai cím (a nyereményjátékban résztvevő nyertes személytől)

Az adatkezelő neve, elérhetősége: McDaniel College Budapest (1071 Budapest, Bethlen Gábor tér 2.), COLLEGE INTERNATIONAL Kft. mint fenntartó (1071 Budapest, Bethlen Gábor tér 2., adószám: 10404364-2-42)
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása

Az adatkezelés célja: kapcsolattartás az érintettel, az érintett tájékoztatása az adatkezelő által nyújtott, az érintett által igényelt szolgáltatásoktól.

Az adatkezelés időtartama: az érintett visszavonási kérelméig (max. 5 év)

Címzettek, akik részére adattovábbítás történik: nem történik adattovábbítás

Az érintett jogai:

Az érintett jogosult hozzáférést kapni az adatkezelő által kezelt személyes adataihoz, kérheti azok helyesbítését, törlését, tiltakozhat az adatkezelés ellen, bizonyos esetekben élhet az adathordozhatóság jogával, illetve kérheti az adatkezelés korlátozását (amíg döntés születik az adat sorsáról). Az érintett kérelmeire az adatkezelő 1 hónapon belül válaszol. A kérelmek a fenti elérhetőségeken nyújthatók be. Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatban panasszal élhet az illetékes hatóságnál (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – www.naih.hu, címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, telefonszám: +36-1-391-1400, e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu).

1. Az egyes jogok részletes ismertetése:

1.1. A hozzáférés joga

Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a jogszabályokban előírt információkhoz hozzáférjen.

Azaz Ön tájékoztatást kérhet tőlünk, hogy kezeljük-e személyes adatait, és ha igen, ezekhez hozzáférést, továbbá tájékoztatást kaphat az alábbiakról:

 • az adatkezelés célja
 • az érintett személyes adat kategóriái
 • azon címzettek, akikkel a személyes adatot közölték vagy közölni fogják
 • a személyes adat tárolásának tervezett időtartama
 • jogai a helyesbítéshez, törléshez, korlátozáshoz, tiltakozáshoz, panasztételhez
 • ha az adatokat nem Öntől gyűjtöttük, az adatok forrására vonatkozó információk.

1.2. Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve – figyelembe véve az adatkezelés célját – kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését, kiegészítő nyilatkozat útján.

1.3. Törléshez való jog

Abban az esetben, ha

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték, kezelték, vagy
 • az adatkezelés kizárólag az Ön hozzájárulásán alapult, és Ön visszavonta a hozzájárulást, vagy
 • Ön jogszerűen tiltakozik az adatkezelés ellen, vagy
 • a személyes adatot jogellenesen kezeltük, vagy
 • a személyes adatot jogszabályi előírás miatt törölni kell, vagy
 • az adat gyűjtése üzletszerzési céllal történt

Ön jogosult kérni a személyes adat törlését.

Amennyiben a személyes adatot nyilvánosságra hoztuk, törlési kötelezettség esetén (az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembe vételével) megtesszük az észszerűen elvárható lépéseket más adatkezelők tájékoztatására, jelezve hogy Ön kérelmezte a személyes adatra mutató link, vagy az adat másolatának, másodpéldányának törlését.

A törlési jog nem érvényesíthető, amennyiben az adatkezelés szükséges a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, jogszabályi kötelezettség teljesítése miatt, a népegészségügyet érintő közérdekből, közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási vagy statisztikai célból történő adatkezeléssel összefüggésben, valamint jogi igények előterjesztéséhez, érvényestéséhez, védelméhez.

1.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az alábbi esetekben Ön jogosult kérni, hogy korlátozzuk az adatkezelést:

 • arra az időre, amíg ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát, mert Ön azokat vitatja;
 • jogellenes adatkezelés esetén, ha Ön a törlés helyett a felhasználás korlátozását kéri;
 • már nincs szükség az adott Személyes adat kezelésére, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez;
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, amíg megvizsgáljuk a tiltakozási kérelmet.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez, vagy más személyek jogainak védelme érdekében, illetve fontos közérdekből lehet kezelni. A korlátozás feloldásáról Önt előzetesen tájékoztatjuk.

1.5. Adathordozhatósághoz való jog

Amennyiben Ön önkéntes hozzájárulás alapján, vagy szerződés megkötése céljából adta meg személyes adatait, jogosult kérni, hogy tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban ezeket megkapja és más adatkezelőnek továbbítsa, vagy ha ennek technikai lehetősége fennáll, közvetlen továbbítását kérje.

1.6. A tiltakozáshoz való jog

Amennyiben az adatkezelésre közvetlen üzletszerzési céllal került sor, Ön jogosult tiltakozni az adatkezelés ellen. Ebben az esetben a személyes adatok a továbbiakban nem kezelhetők ebből a célból.

Ha az adatkezelésre az adatkezelő vagy más személy jogos érdeke alapján kerül sor, Ön jogosult tiltakozni az adatkezelés ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezeljük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival szemben, vagy pedig jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez szükségesek.

2. Az Érintett jogainak érvényesítése:

Mind az érintett tájékoztatása, mind jogainak érvényesítése során megfelelő intézkedéseket hozunk annak érdekében, hogy az érintettek tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kapjanak tájékoztatást, illetőleg segítsük elő az egyéb érintetti jogok gyakorlását.

Az információkat elsősorban írásban (ideértve az elektronikus formát is) közöljük, az érintett kérésére szóban is. Elektronikusan benyújtott kérelmekre elektronikus formában válaszolunk (kivéve, ha az érintett ezt másként kéri).

Az érintetti jogok gyakorlására vonatkozó kérelmeket – amennyiben a kérelmező személyazonossága megállapítható – a lehető legrövidebb időn belül, de legalább a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül megválaszoljuk, tájékoztatva az érintettet a meghozott intézkedésekről. A kérelem összetettségétől, illetőleg a kérelmek számától függően ez a határidő legfeljebb 2 hónappal meghosszabbodhat, amelyről azonban – az okok megjelölésével – a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatást adunk.

Ha a kérelem nyomán intézkedésre nem kerül sor, erről, valamint az indokairól szintén legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül értesítjük az érintettet, megjelölve a panasz benyújtása és a bírósági jogorvoslat lehetőségét.

Az adatkezelési tájékoztatást, valamint fentebb felsorolt jogok gyakorlásával kapcsolatos kérelmekre adott választ az adatkezelő ingyenesen biztosítja. Azonban amennyiben a kérelem egyértelműen megalapozatlan, vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, jogosultak vagyunk ésszerű díjat felszámítani, vagy megtagadni a kérelem alapján történő intézkedést.

Az érintetti kérelmek nyomán hozott helyesbítési, törlési, korlátozás intézkedésekről értesítjük mindazon címzetteket, akikkel a Személyes adatot közöltük, kivéve, ha ez lehetetlen, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

Adatvédelmi incidens esetén, ha az valószínűleg magas kockázattal jár az érintettek jogaira nézve, részükre haladéktalanul tájékoztatást adunk az incidensről személyesen, vagy nyilvános tájékoztató útján.

Spread the love